Aktuális programjaink

 

 

2022/23-as nevelési év

 

 

 

 

 

 

Süti vásár

Köszönjük szépen az Szülői Munkaközösség tagjainak a szervezést!

 

 

  

 

       

 

        

 

 

 

 

 

Papírgyűjtés Az idei nevelési évben is megszervezésre került a tavaszi papírgyűjtés, mind a négy óvodában.

Székhely - 9 csoport : 566,5 kg,

Sárszentmiklósi Tagóvoda -7 csoport : 368 kg,

Töbörzsöki Telephely - 2 csoport: 518,65 kg,

Pusztaegresi Telephely - 1 csoport : 83,4 kg kartont és újságpapírt gyűjtött össze.

 

Köszönjük a Szülők és a Kollégák közreműködését!

Plávits Kata Óvodapedagógus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/22 - es nevelési év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPÉDIAI TÁJÉKOZTATÓ

(2021.11.09.)

 

TÁJÉKOZTATÓ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők számára ITT olvasható

 

 

 

Tisztelt Szülők!

Diétás étrend igénylésére van lehetőség a 2021/22-es nevelési évre. Az igénylőlapot letölthetik ITT, vagy a letölthető dokumentumoknál.

Az igénylőlapok leadási határideje 2021.08.13.

 

 

Tájékoztató logopédiai szűrésről

 

 

Tájékoztatás a nyári nyitvatartási rendről

 

Tájékoztató a tankötelezettségről

 

 

Tájékoztatás gyermekvédelmi kedvezmény igényléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/20 - as nevelési év

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSRÓL

 

Kedves Szülők!  

 

Mint Önök is tudják, a jelen vírus járvány miatt az óvodák számára elrendelték a zárva tartást bizonytalan időre.

A pszichológiai szolgáltatást ettől függetlenül továbbra is igénybe vehetik!

Kérem Önöket, hogy telefonon, vagy emailben keressenek, hogy helyszínt tudjak Önökkel egyeztetni, amennyiben igénylik az ingyenes szolgáltatást! Az egyeztetés minden alkalommal egyénileg történik! Keressenek bizalommal!

Elérhetőségeim:

Bartha Éva

Telefon: 0620/933-4536

Email: barthaeva1224@gmail.com

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

EFOP-3.9.2-16-2017-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN című projekt keretében megrendezett

Szülőakadémia

 

Időpont:      2019. november 21. (csütörtök) 16 00

Helyszín:     7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
Sárbogárdi Zengő Óvoda Tornaszoba

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
Dr. Bőle Pál előadására.

 

Előadás témája: Egészséges táplálkozás.

Mit egyek, hogy jól legyek?!

 

 

Novemberi hírmondó

 

11.06.                                       Fogadó óra

11.25-11.29.                    Gondolkodj egészségesen hét

11. 29.                      Adventi gyertyagyújtás

 

 

 

Októberi hírmondó

 


10.01-10.17.  
          Őszi kirándulások a csoportoknak

10.01.                             A zene világnapja

           10.01.    A népmese napja- Az aranyszőrű bárány

     10.04.                              Az állatok világnapja

          10.10.                             Komposztálás világnapja

      10.15.                              Kézmosás világnapja

                                            Ültess fát!

10.25.                                     Tökfesztivál

10.28 - 11.03.         Ügyeleti nyitva tartás felmérés alapján

 

 

MEGHÍVÓ

EFOP-3.9.2-16-2017-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN című projekt keretében megrendezett

Családi nap-Szüreti mulatság

                                                  

Időpont:                     2019. szeptember 13.

Helyszín:                    Sárbogárdi Zengő Óvoda 7000 Sárbogárd Mikes köz 3.

 

Kedves Szülők!

 

Szeretettel meghívjuk Önöket a 2019.szeptember 13-án 8:30-tól tartandó szüreti mulatságunkra!

Programunk:              8:30-9:30-ig szőlő darálása, préselése

                                 9:30-10:30-ig Áldás együttes zenés,táncos műsora

                                 10:30.-11:30-ig lovas kocsizás a városban

 

Várunk minden érdeklődő,táncos kedvű szülőt!

 

Sárbogárdi Zengő Óvoda dolgozói és gyermekei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

EFOP-3.9.2-16-2017-00002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN című projekt keretében megrendezett

Szülők akadémiája

 

Időpont:                     2019. szeptember 10. 16:30

Helyszín:                    7000 Sárbogárd Mikes köz 3.
                                 Sárbogárdi Zengő Óvoda aula

 

 

Szeretettel meghívjuk Önt,
Orsós Dóra logopédus előadására.

Előadás témája: Hogy beszél a gyermekem?

 

 

 

 

Szeptember havi hírmondó

 

Beszoktatás a kiscsoportosoknak

09. 02.         Tanévnyitó az iskolában

09. 09-11.   Szülői értekezletek

09. 13.         Szüreti felvonulás/ Családi nap

09.19.          Takarítás világnapja

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/19-es nevelési év

ÓVODAI  BEIRATKOZÁS          

 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Sárbogárdi Zengő Óvodában 2019/20-as nevelési évre történő

beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 24-25-26. szerda - csütörtök - péntek  / 9. 00 – 15. 30 óráig /.

A következő helyszíneken:

Sárbogárdi Zengő Óvoda (székhely) 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

                 Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 7000 Sárbogárd, Szent István út. 49.

            Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat kérem, szíveskedjenek magukkal hozni:

                  - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány)

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

                       - szülő személyi azonosítót (törvényes képviselő) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

- a gyermek TAJ számát igazoló hatósági bizonyítványt,

                      - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet

 Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következő dokumentumokkal, akkor annak eredetijét, kérjük szintén bemutatni, illetve másolatát a jelentkezési lappal átadni. (jelentkezési lapot a beiratkozáskor kell kitölteni)

                                   -   Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény), tartós betegségről (orvosi igazolás)

                                      -    Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről

 

 

                                     Továbbá tájékoztatom a Kedves Szülőket a következőkről:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az illetékes jegyző az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2019. május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Azon gyermekek esetében, akik 2016. szeptember 1-je után születtek és a 2019/20- as nevelési évben (mely 2019. szept. 1- 2020. aug. 31-ig tart) betöltik a 3. életévüket csak 2020. szeptember 1-je után kötelező az óvodába járás, de természetesen, ha a szülők szeretnék gyermeküket óvodába járatni a lehetőség adott. A jelzett beiratkozási időpont rájuk is vonatkozik!

  A köznevelési törvény alapján lehetőség van az óvodai férőhelyek függvényében a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntésről határozati formában a szülő 2019. május 20-ig értesítést kap.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

   SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLŐT, ÉS GYERMEKET !   

   Sárbogárd, 2019. március 22.                                                    Tisztelettel:                                                    Huszárné Kovács Márta                                                     

intézményvezető

 

     A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LETÖLTHETŐEK A "LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK" MENÜPONTBÓL!

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Szülők!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a székhelyen 2018. június 15 – től előreláthatólag augusztus 10 – ig folyamatos átépítés miatt (új csoportszoba, konyha, egyéb mellékhelységek kialakítása) az ellátás szünetel. Ennek következtében fenntartói jóváhagyással módosul az óvodák nyitvatartási és zárva tartási rendje.

A nyári ügyelet ( a közzétettől eltérően) június 18 –tól előreláthatólag augusztus 10 – ig a Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájában (7003 Sárbogárd- Sárszentmiklós Gesztenye sor 1.) lesz biztosítva. Ezt követő időszakban az ügyelet a székhely óvodában lesz. Amennyiben a nyári ügyeletet nem igényli gyermeke részére,2018. június 18 – augusztus 31 - ig a hiányzás igazolt távollétnek minősül.

Ha gyermeke részére igényelné az ügyeleti ellátást, kérem jelezze azt a csoportokban elhelyezett igénybejelentő lapon. Tájékoztatom továbbá arról, hogy az ügyeletet igénylő gyermekek részére amennyiben szükséges, autóbuszos szállítást biztosítunk a székhelyről a tagóvodába és vissza.

 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

 

Sárbogárd, 2018.05.22.

Tisztelettel:

Huszárné Kovács Márta

intézményvezető

 

 

 

 

Kedves Szülők, Nagyszülők, Gyermekek, Barátok, Ismerősök! 


A Sárbogárdi Zengő Óvoda alapítványa részt vesz a TESCO "Ön választ, mi segítünk!" pályázati programjában. 
Zöld és Madárbarát óvoda lévén szeretnénk gyermekeink zöld környezetét, óvodánk udvarát tovább zöldíteni és egy Madármegfigyelő állomást felállítani, ahol zavartalanul figyelhetnénk, gondozhatnánk kertünk madarait és ezzel a gyerekeket rengeteg pozitív élményhez, tapasztalathoz juttathatnánk. 

Segítségükkel megnyerhetjük a 400.000 Ft összegű támogatást, melyből tervünk megvalósulhat. 
Kérjük, hogy 2018. május 07. és június 04. közötti vásárlásaik után kapott zsetonokkal támogassák óvodánk programját!

Egy vásárlás 1 zseton és 1 szavazat. 
Szavazzanak minden vásárlással óvodánk programjára az alábbi Tesco áruházakban: 
Sárbogárd, Ady Endre u. 19. 
Dunaújváros, Aranyvölgyi u. 6. 
Köszönjük!

    

 

 

 

 

ÓVODAI  BEIRATKOZÁS      

                                                                                                

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Sárbogárdi Zengő Óvodában 2018/19-es nevelési évre történő

beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 23-24-25. hétfő-kedd-szerda  / 900 – 1600 óráig /.

A következő helyszíneken:

Sárbogárdi Zengő Óvoda (székhely) 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

                 Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 7000 Sárbogárd, Szent István út. 49.

            Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.

 A beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat kérem, szíveskedjenek magukkal hozni:

                  - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány)

                         és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

                       - szülő személyi azonosítót (törvényes képviselő) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

                      - a gyermek TAJ számát igazoló hatósági bizonyítványt,

                      - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet

 Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következő dokumentumokkal, akkor annak eredetijét, kérjük szintén bemutatni, illetve másolatát a jelentkezési lappal átadni. (jelentkezési lapot a beiratkozáskor kell kitölteni)

                                   -   Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény), tartós betegségről (orvosi igazolás)

                                      -    Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről

 

                                     Továbbá tájékoztatom a Kedves Szülőket a következőkről:                      

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az illetékes jegyző az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Azon gyermekek esetében, akik 2015. szeptember 1-je után születtek és a 2018/19- es nevelési évben (mely 2018. szept. 1- 2019. aug. 31-ig tart) betöltik a 3. életévüket csak 2019. szeptember 1-je után kötelező az óvodába járás, de természetesen, ha a szülők szeretnék gyermeküket óvodába járatni a lehetőség adott. A jelzett beiratkozási időpont rájuk is vonatkozik!

  A köznevelési törvény alapján lehetőség van az óvodai férőhelyek függvényében a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntésről határozati formában a szülő 2018. május 20-ig értesítést kap.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

   SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLŐT, ÉS GYERMEKET !   

   Sárbogárd, 2018. március 20.                                                    Tisztelettel:                                                    Huszárné Kovács Márta                                                     

                                                                                                                                        intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februári Hírmondó

 

2018. február 02.                              Mackó – barlang

                                       „Mézédes jó reggelt kívánunk!”

 

2018. február 09.       „Itt a farsang, áll a bál!”

 

2018. február  vége   Téltemetés

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!

Az óvoda 2017. december 25 – 2018. január 2- ig zárva tart!

 

Utolsó óvodai nap: 2017. december 22.

Első óvodai nap: 2018. január 03.

 

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Az óvoda dolgozói

 

 

Decemberi hírmondó

Dec. 5.       Jön a Mikulás!

Dec. 8.       2. adventi gyertyagyújtás

Dec.11.      Karácsonyi koncert

                   A zeneiskolások műsora)

Dec. 13.     Lucázás

Dec.15.      3. adventi gyertyagyújtás

Dec.21.      4. adventi gyertyagyújtás   

Dec. 22.     Karácsonyi műsor

Áldott Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

A Sárbogárdi Zengő Óvoda dolgozói

 

 

 

Októberi hírmondó

 

10.02.                                A zene világnapja.

                                               Reggeli zeneszó az aulában.

10.02.                                 A népmese napja.

                                               Interaktív meseelőadás az aulában.

10.04.                                 Állatok világnapja.

10.10.                                  Komposztálás  világnapja.

10.13. szombat                        Munkanap

10.15.                                   Kézmosás világnapja.

10.27.                                  Tökfesztivál.

10.27. – 11.03.                        Őszi szünet. – ügyeleti nyitva tartás

 

 

 

Szeptemberi hírmondó

 

09.01.                                              Kezdődik az óvoda!

09.11. – 09.15.                                Csoport szülői értekezletek

09.18.                                               Tájékoztató szülői értekezlet a nagycsoportos gyermekek szüleinek.  

09.19.                                              SZMK értekezlet

09.27.                                              Szüreti felvonulás, táncház!

09.19.                                              Takarítás Világnapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júniusi hírmondó

 

Június 4.                  Nemzeti összefogás napja

                        Játékgyűjtés külhoni magyar gyermekek részére

Június 5.                  Pünkösd – munkaszüneti nap

Június 6.                  Környezetvédelmi Világnap

Június 7.            16.30    Szülői értekezlet a leendő  

                                       óvodások szülei részére

Június 10.          9 óra    Óvodai ballagás

Június 16.                Nevelés nélküli munkanap

Június 23.                Nevelés nélküli munkanap

 

 

 

 

 

Családi nap

a

 Sárbogárdi Zengő Óvodában

 

Helyszín: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

 

2017.május 27.

 

Programajánló:

 

9.00 – Köszöntő

Huszárné Kovács Márta intézményvezető

 

9.10 – A Varázsköpeny bábcsoport és a Csip-Csup Csodák kézműves csoport közös műsora

 

9.20 – Zenés ovi torna bemutató

9.30 – 12.00 óráig

Ø Kézműves tevékenységek

Ø Arcfestés

Ø Ugrálóvár

Ø Tűzoltó bemutató

 

Minden kedves jelenlegi és leendő óvodásunkat és szüleiket szeretettel várjuk!

 

 

 

Májusi hírmondó

Május 01.                    Munka ünnepe - munkaszüneti nap

Május 02                     Úszás

Május03.                     Utolsó úszás

Május 10.                    Madarak és fák napja

Május első hete           Anyák napja a csoportokban

Május 3. hete             Elsős tanító nénik látogatása a leendő     iskolásokhoz

Május 25.                    Kihívás napja

Május 26.                    Gyereknap a csoportokban

Május 27.                    Családi nap

 

 

 

Áprilisi hírmondó

 

Április 3 – 7 – ig           Nyílt hét

-         04.04.         Mazsola/ Süni csoport

-         04.05.         Szivárvány/Bóbita/Napraforgó csoport

-         04.06.         Micimackó/Margaréta csoport

 

Április 04.                     Első úszás

 

 Április 04.                     Színház

 

Április 12.                     Tavaszi hangverseny

 

Április 13. és 18.           Ügyeleti nap

 

Április 16 – 17.              Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

 

Április 22.                     Föld Világnapja

 

Április                           Ovi Suli – szervezés alatt

 

Április                           Egész hónapban papírgyűjtés

 

ÓVODAI  BEIRATKOZÁS      

                                                                                                

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Sárbogárdi Zengő Óvodában 2017/18-as nevelési évre történő

                            beíratásra, az alábbi időpontokban kerül sor:              

2017. április 24-25-26. hétfő - kedd - szerda  / 900 – 1600 óráig /.

A következő helyszíneken:

Sárbogárdi Zengő Óvoda (székhely) 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

                 Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye 7000 Sárbogárd, Szent István út. 49.

            Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelye 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.

 A beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat kérem, szíveskedjenek magukkal hozni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány)

 és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

                        - szülő személyi azonosítót (törvényes képviselő) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

                      - a gyermek TAJ számát igazoló hatósági bizonyítványt,

                      - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet

 Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következő dokumentumokkal, akkor annak eredetijét, kérjük szintén bemutatni, illetve másolatát a jelentkezési lappal átadni. (jelentkezési lapot a beiratkozáskor kell kitölteni)

                                   -   Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény), tartós betegségről (orvosi igazolás)

                                       -    Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről

 

 Továbbá tájékoztatom a Kedves Szülőket a következőkről:                     

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az illetékes jegyző az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2017. május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Azon gyermekek esetében, akik 2014. szeptember 1-je után születtek és a 2017/18- as nevelési évben (mely 2017. szept. 1- 2018. aug. 31-ig tart) betöltik a 3. életévüket csak 2018. szeptember 1-je után kötelező az óvodába járás, de természetesen, ha a szülők szeretnék gyermeküket óvodába járatni a lehetőség adott. A jelzett beiratkozási időpont rájuk is vonatkozik!

A köznevelési törvény alapján lehetőség van az óvodai férőhelyek függvényében a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntésről határozati formában a szülő 2017. május 26  -ig értesítést kap.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

   SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLŐT, ÉS GYERMEKET !   

   Sárbogárd, 2017. március 20.                                                    Tisztelettel:                                                    Huszárné Kovács Márta                                                     

                                                                            intézményvezető

 

Óvodai beiratkozáshoz jelentkezési lap letölthető itt!

 

 

 

 

 

 

 

              Márciusi hírmondó

 

2017. március 07.                         Színház a Művelődési Házban

2017. március 07.                16.30. – 17.30. Fogadóóra a csoportokban

 

2017. március 07.                14.30.   „Beszédértéstől a szövegértésig.”

                                                                   Logopédiai előadás. 

                                     Helyszín: Sárbogárdi Zengő Óvoda tornaszoba

 

2017. március 14.                Március 15 – i megemlékezések a csoportokban

 

2017. március 15.                                      Pihenő nap

 

2017. március 18.                                Alapítványi bál

 

2017. március                                 Tavaszi hangverseny

                                                 (pontos időpont szervezés alatt)

 

2017. március 22.                              Víz Világnapja

 

 

 

 

 

Februári Hírmondó

 

2017. február 02.                         Mackó – barlang

                                  „Mézédes jó reggelt kívánunk!”

 

2017. február 17.                      „Itt a farsang, áll a bál!”

 

2017. február  vége                       Téltemetés

 

 

 

 

Januári Hírmondó

 

2017. január 01.                             Újév – BUÉK

 

2017. Január 06.                             Vízkereszt

 

2017. Január 09. – 13.                 Szülői értekezletek a csoportokban

                                       (Szükség esetén fogadó óra)

 

2017. január 16.                        SZMK értekezlet

                                     16.30  Katica csoport

 

 

2017. Január 20.                 Nevelés nélküli munkanap

                                          (ügyeletet biztosítunk)

 

2017. Január                Óvodapedagógusok ellátogatnak az elsősökhöz

                                       (szervezés alatt)

 

 

 

 

 

                  2016.11.17.

 

Kedves Szülők!                        

 

Kérjük a kedves családokat, hogy ezen a napon csatlakozzanak Önök is a Füstmentes Naphoz. Aki teheti, legalább ezen az egy napon ne dohányozzon, ezzel hozzájárulva nemcsak saját és környezete egészségvédelméhez, hanem a környezet védelméhez is.

 

Köszönjük:  Óvónők

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató előadás

 

„ Mérlegen a gyermekem”

 

Kedves Szülők!

 Szeretettel várom önöket, ha gyermekük nagycsoportos (tanköteles) korba lépett, és bővebb információt szeretnének kapni:

-       óvodai fejlesztési lehetőségekről

-       a gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentumokról

-       az iskolaérettség feltételeiről.

 

Helyszín:Sárbogárdi Zengő Óvoda

7000 Sárbogárd Mikes köz 3. (aula)

Időpont: 2016.09.14. 16.30 órakor

 

 

Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

Erdei Óvodai Program 2016. július 26, 28-29.

 

09.01.                  Kezdődik az óvoda!

09.05. – 09.09.    Csoport szülői értekezletek

09.13.                  SZMK értekezlet

09.16.                  Szüreti felvonulás, táncház!

09.19.                  Takarítás Világnapja

         Az Önkéntes Közösségi Alapítvány támogatásával udvari játékok, padok lefestése, parkosítás

 

09.30.                  Népmese napja – óvodapedagógusok bábelőadása

A Zene Világnapja alkalmából (október 01.) hallgassunk minél több zenét!